2017 Board of Directors

President: Sussan Johnsen

Phone: 858-414-5431 Email: sussanjohnsen@yahoo.com

Administration VP: Mehdi Khalili

Phone: 619-957-2540 Email: mehdicpe@gmail.com

Cultural VP: Ebrahim Davodi Far

Phone: 619-384-0004 Email: EbrahimFar@gmail.com

Treasurer: Dr. Reza Rouzitalab

Phone: 714-900-0672 Email: rezarouzi@gmail.com

Secretary: Gheety Allahi

Phone: 858-722-5047 Email: ghteeydh@yahoo.com

Parliamentarian: Shiva Akhavizadegan

Phone: 858-999-6670 Email: shiva160a@yahoo.com

Delegate: Arya Zeighamnia

Phone: 619-584-7555 Email: deraryalowe@gmail.com

Delegate: Dr. Behrang Madani

Phone: 661-487-7614 Email: beh_madani@hotmail.com

Alternate Delegate: Mahvash Cox

Phone: 760-846-1866 Email: mashcox@gmail.com